0°C zamglenie

ZEBRANIE W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ

9 lutego 2017 roku o godz. 11.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Babice".

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Remigiusz Fijołek, zaś na Przewodniczącego Zebrania wybrano Krzysztofa Kalinowskiego.

 

Podczas obrad podsumowano działalność GSW "Babice" za rok 2016 i przedstawiono plan pracy na 2017 rok. Przewodniczący złożył sprawozdanie z wykonanych prac tj. ilości kilometrów wykoszonych rowów, naprawionych awarii, przerobionych przepustów itp. Na podstawie dokonanej kontroli dokumentacji i finansów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Drzewiński wysunął wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016 rok. Delegaci, którzy zgromadzili się na sali im. Stanisława Zająca w Starych Babicach poparli ten wniosek niemalże jednogłośnie.

 

Podczas zebrania długo rozmawiano o wysokości składek członkowskich, ponieważ Zarząd zaproponował podwyższenie składek rocznych o 6 złotych, tj.: dla gruntów rolnych od 1 ha i powyżej (stawka przeliczeniowa) - 55 złotych i dla działek poniżej 1 ha (stawka roczna) - 70 złotych. Ostatecznie zdecydowano, że składki pozostaną na dotychczasowym poziomie, a mianowicie 49 złotych za grunty rolne od 1 ha i powyżej i 64 złote dla działek poniżej hektara.

 

Nowością jest wprowadzenie opłaty za konserwację rowów krytych (11 zł. za metr bieżący) i opłata za wizję lokalną (odkrywki) pracownika GSW "Babice". Za jednorazowy przyjazd i sprawdzenie, czy np. na działce odkryto sączki trzeba będzie zapłacić 50 złotych.

 

Podczas obrad dużo rozmawiano o zaległościach w opłacaniu składek członkowskich przez Mieszkańców (Członkami GSW są wszyscy Ci, na których pola lub działki oddziałują urządzenia melioracyjne, czyli rowy, sączki lub studnie), przy czym warto w tym miejscu dodać, że rowy wzdłuż ulic nie zaliczają się do urządzeń nad którymi nadzór sprawuje Spółka Wodna. Takimi rowami, tj. ich stanem i koszeniem zajmują się zarządcy dróg, czyli urzędy: wojewódzkie, powiatowe i gminne. GSW "Babice" będzie korzystać z usług firmy windykacyjnej, co ma poprawić ściągalność.

 

Zaraz na początku spotkania, szeroko omawianym tematem był projekt uchwały w sprawie zmian statutu GSW "Babice". Zarząd wysunął propozycję, aby członkowie Zarządu mogli być zatrudniani w spółce w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Delegatom pomysł taki się nie spodobał. Dotychczas członkowie Zarządu wykonywali swoją pracę na rzecz spółki społecznie, tzn. bez jakiegokolwiek uposażenia. Wniosek powyższy został zdjęty z Porządku Obrad.

 

Na zakończenie nadmienimy, że po wielu latach pracy, z Gminną Spółką Wodną „Babice” pożegnała się Pani Magdalena Słowińska. Przewodniczący przedstawił zebranym Panią Agnieszkę Stanicką, która wcześniej pracowała m. in. w lesznowskim zakładzie wodociągów i kanalizacji.

 

Michał Starnowski

 

ZEBRANIE W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się